اجاره تجهیزات
ما بااجاره تجهیزات نقشه برداری راهی مقرون به صرفه به مشتریانمان پیشنهادمی نماییم تا  درهزینه های خرید, تعمیر , نگهداری مدام وکالیبراسیون صرفه جویی مطلوبی داشته باشند. ازاینرو قادریم کلیه تجهیزات موردنیازشان را باامکانات ویژه وقیمت مناسب تامین ودراختیارشان قراردهیم که باعث بسی افتخاراست.