درباره ما  /

ایران پنتاکس نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات نقشه برداری

لایکا سوئیس، پنتاکس ولاینرتک ژاپن ، استونکس ایتالیا ، BMI آلمان درخوزستان

درباره ايران پنتاکس

موسسه ایران پنتاکس ازابتدای سال 1394 فعالیت رسمی خودرا درزمینه نمایندگی فروش وخدمات پس ازفروش کلیه تجهیزات نقشه برداری لایکا, پنتاکس ولاینرتک ژاپن, استونکس ایتالیا وسایربرندهای معتبر دراستان خوزستان راآغاز نمود. ازهمان ابتدا اقدام به تجهیز وراه اندازی کارگاه خدمات , تعمیر, سرویس وکالیبراسیون کلیه تجهیزات نمود وهمواره هدف ما ارتقا سطح کیفی وافزایش توان فنی وآشنایی بیشترجامعه مهندسین محترم نقشه بردارباتجهیزات مدرن وبروزمیباشد. شعارما: فروش انتهای یک معامله نیست , ابتدای یک تعهداست.


 

ماموريت ما

..... 

چشم انداز آينده ايران پنتاکس

....... 

 

همکاران ما

همکار فروش

همکار حسابدار

همکار تدارکات

همکار